Privacy Statement

Wij begrijpen dat je vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Newance BVBA (hierna genoemd “Newance”, “wij” of “ons”). Je privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) de website https://www.newance.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Newance en haar klanten, prospecten en business partners.

Newance wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Newance verzamelt, alsook over de wijze waarop Newance deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Newance.

Soorten persoonsgegevens

Newance kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Bedrijf

Newance verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de Website. Zo zal Newance, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de Website, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de Website, de dag en het uur waarop je de Website bezoekt, alsook wat je IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Newance toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Correspondentie met en uitgaande van Newance
 • Bezoek van de Website

Gebruik persoonsgegevens

Newance kan gebruik maken van je persoonsgegevens voor:

 • Het versturen van communicatie
 • Het verzenden van (gerichte) marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van je communicatievoorkeur
 • Het verzenden van (informatieve) nieuwsberichten, al dan niet verband houdende met de sector waarin je actief bent

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, et cetera.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Newance zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Newance. Indien het noodzakelijk is dat Newance in dit kader je persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In alle overige gevallen zal Newance je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor je toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van je persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Newance je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Je privacy rechten

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@newance.be en aan Newance te bezorgen via e-mail of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Newance mogelijks over beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van je persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Newance verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen aan je verzoek gevolg te geven.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Newance.

Beveiliging persoonsgegevens

Newance verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van je persoonsgegevens.

Newance zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Newance, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Newance in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Newance verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer je klachten hebt betreffende de manier waarop Newance je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een ​​betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om je bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien je de Website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt Newance je aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien je verkiest om dit niet te doen, ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Newance maakt gebruik van de hierna bepaalde cookies:

Bij een bezoek aan deze website van Newance verzamelen we enkele gegevens voor statistische doeleinden, verzorgd door Google Analytics.

 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Newance maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Newance te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Newance zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Sessiecookies: Deze cookies dienen ter ondersteuning van de correcte werking van deze website.

Contacteer Newance

Indien je vragen hebt over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Newance je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Newance bvba
Steenweg Deinze 150/35
9810 Nazareth
Tel: +32(0)9 391 46 26
info@newance.be
www.newance.be

Btw-nummer: BTW BE0835.596.305